Monday, March 2, 2015

Không thể chọn None khi tôi thay đổi thông tin về chi trả của Apple ID ? (Why can’t I select None when I edit my Apple ID payment information?)
When you try to edit your payment, credit card, or billing information in the iTunes Store, App Store, iBooks Store, or Mac App Store, you might not be able to select None. (Khi bạn thử thay đổi thông tin về chi trả (TTCT) , về thẻ tín dụng hay về hóa đơn tính tiền trong iTunes Store , Apple Store , iBooks store , hay Mac App store , có thể bạn ko chọn None được) .
You might not be able to see or select the None payment option for one of these reasons. If you don't want to use a credit card, you can use another form of payment, such as a gift card. (Bạn có thể ko thấy hay ko chọn None payment option vì 1 trong những lý do sau . Nếu bạn ko muốn dùng 1 thẻ tín dụng , bạn có thể dùng một dạng chi trả khác , như gift card) .
1/ If you have an unpaid balance or payment due . (Nếu bạn có một số dư chưa trả hay
đến hạn trả tiền) .
You can't select None as your payment type until you pay your balance. (Bạn ko thể chọn None như là loại chi trả cho tới khi bạn trả số dư) . To see which order you need to pay for, view your purchase history on a Mac or PC. (Để xem hàng-đặt-mua nào mà bạn cần trả tiền , xem lịch sử mua hàng trên 1 máy tính Apple hay Windows) . When you sign in to the store, you might see a message that there was a billing issue with your last order. Click the Billing Info button to see the order.(Khi bạn đăng nhập vào cửa hàng này , bạn có thể thấy 1 tin nhắn là có vấn đề về hóa đơn với đơn đặt hàng mới nhứt. Nhấp vào nút Billing Info để xem đơn-hàng này) .
After you pay for the order, you can change your payment information to None. (Sau khi bạn trả cho món hàng này , bạn có thể thay đổi TTCT thành None) .
2/ If you're using the iTunes Store or App Store for the first time (Nếu bạn đang dùng iTunes Store hay App Store lần đầu) .
If you're using the store for the first time with an existing Apple ID, you must provide a payment method. (Nếu bạn đang dùng cửa hàng này lần đầu với Apple ID có sẳn , bạn phải cung cấp phương pháp chi trả (PPCT)) . After you create the account, you can change your payment information to None. (Sau khi bạn tạo tài khoản , bạn có thể thay đổi TTCT thành None) .
If you're creating a new Apple ID, you might be able to create an account without entering your credit card details. (Nếu bạn đang tạo một Apple ID mới , bạn có thể tạo 1 TK mà ko cần nhập chi tiết về thẻ tín dụng của bạn) .
3/ If you changed your country or region (Khi bạn đổi nước hay vùng)
When you change the country or region of an existing Apple ID, you must provide a payment method and update your billing options. (Khi bạn đổi nước hay vùng của một Apple ID có sẳn , bạn phải cung cấp PPCT và cập nhật các lựa chọn về tính tiền) .
If you want to remove your payment method after you change the country or region, you can change your payment information to None. (Nếu bạn muốn gở bỏ PPCT sau khi bạn thay đổi nước hay vùng , bạn có thể thay đổi TTCT thành None) .
4/ If you're a part of Family Sharing (Nếu bạn là thành viên của Family Sharing) .
When you set up Family Sharing, the family organizer must provide a payment method. (Khi bạn lập Family Sharing , ng tổ chức của gđ phải cung cấp PPCT) .
If your family includes a child account, the family organizer must use a credit card as the payment method. (Nếu gđ bạn gồm 1 TK trẻ em , ng tổ chức của gđ phải dùng 1 thẻ tín dụng như PPCT) .
This payment method will be used for all purchases initiated by family members and can only be changed by the family organizer. (PPCT này sẽ đc dùng cho mọi mua sắm từ mọi thành viên và chỉ đc thay đổi bởi ng tổ chức của gđ) .
Last Modified : Feb 11, 2015

No comments:

Post a Comment