Saturday, November 2, 2013

Hư vô hư vô , tất cả là hư vô ( Vanitas Vanitatum , Omnia Vanitas) .

Một câu nói trong Thánh kinh là nguồn cảm hứng cho ảo tưởng về  tỷ dụ (allegorical) và không chắc chắn (ambiguous) . Câu này dịch là , ' Hư vô của hư vô , tất cả là hư vô' . Lấy từ sách Truyền đạo (Ecclesiates 1:2) , trong đó Vua Solomon  giải nghĩa (expound)  về sự hư vô trên thế gian này . Họa sĩ Charles Allen Gilbert đã hoàn tất bức tranh ảo tưởng này bằng màu trắng đen vào năm 1892 .  Có thể được xem đó là cảnh 1 cô gái đẹp đang ngắm dung nhan mình trong gương , hay  1 đầu lâu báo điềm xấu (omninuos) làm nền của bức tranh .  Bức tranh tuyệt đẹp (exquisite) và thông điệp rất rõ .


Hư vô của hư vô , tất cả là hư vô : cảnh 1 cô gái đẹp đang ngắm dung nhan mình trong gương , hay 1 đầu lâu báo điềm xấu (omninuos) làm nền của bức tranh . Thấy như thế nào tùy theo ý nghĩ chợt nảy ra (whimsy) của cảm xúc (sense) . Đó là một bức vẽ mơ hồ/nhập nhằng bởi vì cả 2 khía cạnh (aspect) đều chia xẻ những yếu tố của bức tranh . Nó có thể được thấy như thế nào tùy theo ý nghĩ chợt nảy ra (whimsy) của cảm xúc/ý thức (sense) .

No comments:

Post a Comment