Tuesday, March 5, 2024

 Hai dân ngu xứ Đông Lào nói chuyện.

A: Người Âu châu có khuynh hướng lấy tên các lãnh tụ để đặt tên cho các thành phố; ví dụ người Mỹ lấy tên tổng thống Washington để đặt tên cho thủ đô của họ. Rất nhiều thành phố khác của Mỹ cũng được đặt tên theo các danh nhân. Cũng vì vậy người dân Mỹ có thể nói 'tuần tới tôi đi Washington' hay 'ngày này năm ngoái con gái tôi đã ra đời ở Wahington'. Cũng trong tinh thần này từ đây về sau anh có thể nói 'tuần tới tôi đi Hồ Chí Minh' hay 'ngày này năm ngoái con gái tôi đã ra đời ở Hồ chí minh'.
B: Thôi cha nội, đừng 'xúi trẻ ăn cứt gà', tôi mà nghe lời anh, sẽ bị CA mời lên làm việc ngay lập tức.

No comments:

Post a Comment