Thursday, November 9, 2023


Bộ trưởng bộ công thương TRẦN TUẤN ANH.

TRẦN = 4215 = 12 = 3

TUẤN = 4615 = 16 = 7

ANH = 155 = 11 = giữ nguyên.

Cộng lại: 3 7 11 = 21 = rất may mắn.

Được biết ông sanh ngày 6/4/1964, một số rất may mắn.

No comments:

Post a Comment