Thursday, November 9, 2023


GAZA QUA LĂNG KÍNH CỦA LÝ THUYẾT SỐ (LTS).

Theo sách về LTS của bà Linda Goodman, mỗi chữ (letter) trong bảng chữ cái đều có một trị số tương ứng như sau:

A =1, B =2, C=3, D=4, E=5, F=8, G=3, H=5, I=1, J=1, K=2, L=3, M=4, N=5, O=7, P=8, Q=1, R=2, S=3, T=4, U=6, V=6, W=6, X=5, Y=1, và Z=7. 

Nay áp dụng vào tên của thành phố Gaza, nơi đã được một viên chức LHQ gọi là "ĐỊA NGỤC TRẦN GIAN".

GA Z A 

3 1 7 1 = 3 + 1 + 7 + 1 = 12 = sự hy sinh hay nạn nhân.

Sau đây là ý nghĩa của số 12.

     


No comments:

Post a Comment