Saturday, September 24, 2022

Cuộc đời của Tô Lâm qua lăng kính của LTS.

Thay các mẩu tự trong tên họ y bằng các trị số tương ứng, ta có.

Tô = 47 = 11 = giữ nguyên

Lâm = 314 = 8

Cộng lại: 11 8 = 19 = rất may mắn.

Y lại sinh ngày 10 (bánh xe định mạng), có nghĩa là cuộc đời rất nhiều thay đổi, có đó rồi mất đó, mà y ko thể làm chủ. 

Do vậy, dù y ko còn làm bộ trưởng CA, cuộc đời ko là ngõ cụt, vì còn nhiều thay đổi. Hơn nữa, tên y bằng 19, rất may mắn.

No comments:

Post a Comment