Tuesday, September 20, 2022

Tôi tư duy, nên tôi tồn tại (tiếng

Latin: Cogito, ergo sum).-- René

Descartes.

Từ đó tôi có thể nhận định: kẻ
nào ko tư duy, được coi như đã
biến mất trên cõi đời này!

No comments:

Post a Comment