Friday, September 16, 2022

 iPhone qua lăng kính của LTS.

Thay các chữ bằng trị số tương ứng (như a = 1, b = 2, v.v...) ta có:

iPhone = 185755 = 31

Apple = 18835 = 25

STEVE JOBS


No comments:

Post a Comment