Friday, September 16, 2022

BỊNH CƯỜNG GIÁP (HYPERTHYROIDISM).

Although hyperthyroidism can be serious if you ignore it, most people respond well once hyperthyroidism is diagnosed and treated//Dù bịnh cường giáp có thể nguy hiểm nếu chúng ta coi thường, phần lớn mọi người đáp ứng tốt một khi bịnh này đc chẩn đoán và điều trị.

I/ Symptoms//Triệu chứng.

Hyperthyroidism can mimic other health problems, which can make it difficult for your doctor to diagnose. It can also cause a wide variety of signs and symptoms, including//Bịnh cường giáp có thể giống những bịnh khác, khiến bác sĩ rất khó chẩn đoán. Bịnh này cũng gây rất nhiều dấu hiệu và triệu chứng:

- Unintentional weight loss, even when your appetite and food intake stay the same or increase//Sụt cân ko cố ý, dù sự thèm ăn hay lượng thức ăn vào cơ thể vẫn như cũ hay gia tăng

Rapid heartbeat (tachycardia) — commonly more than 100 beats a minute//Tim đập nhanh -- thường hơn 100 lần một phút.

Irregular heartbeat (arrhythmia)//Tim đập ko đều.

Pounding of your heart (palpitations)//Hồi hợp.

Increased appetite//Gia tăng thèm ăn.

Nervousness, anxiety and irritability//Lo âu và cáu gắt.

Tremor — usually a fine trembling in your hands and fingers//Run nhẹ ở bàn tay và các ngón. 

Sweating//Đổ mồ hôi.

Changes in menstrual patterns//Thay đổi về kinh nguyệt.

Increased sensitivity to heat//Gia tăng nhạy cảm với nóng.

Changes in bowel patterns, especially more frequent bowel movements//Thay đổi về đi cầu, đặc biệt đi cầu nhiều hơn.

An enlarged thyroid gland (goiter), which may appear as a swelling at the base of your neck//Bướu cổ-hạch của tuyến giáp có vẻ phồng lên ở cuối cổ.

Fatigue, muscle weakness//Mệt mỏi, tay chân yếu đuối.

Difficulty sleeping//Khó ngủ.

Skin thinning//Da mỏng hơn.

Fine, brittle hair//Tóc dễ rụng.

Older adults are more likely to have either no signs or symptoms or subtle ones, such as an increased heart rate, heat intolerance and a tendency to become tired during ordinary activities//Người già thường ko có dấu hiệu hay triệu chứng gì hay ko rõ rệt, như gia tăng nhịp tim, ko chịu được nóng hay có khuynh hướng dễ mệt trong hoạt động bình thường.

II/ Graves' ophthalmopathy//Bịnh mắt của Graves.

Sometimes an uncommon problem called Graves' ophthalmopathy may affect your eyes, especially if you smoke// Đôi khi một bịnh ko phổ biến có tên bịnh mắt của Graves có thể ảnh hưởng mắt bạn, đặc biệt nếu bạn hút. This disorder makes your eyeballs protrude beyond their normal protective orbits when the tissues and muscles behind your eyes swell//Bịnh này khiến mắt bị lồi ra. Eye problems often improve without treatment//Bịnh này thường cải thiện mà ko điều trị.

Signs and symptoms of Graves' ophthalmopathy include//Triệu chứng của bịnh mắt Graves gồm:

Dry eyes//Khô mắt.

Red or swollen eyes//Mắt đỏ hay sưng.

Excessive tearing or discomfort in one or both eyes//Mắt tróc vẩy hay khó chịu ở một hay hai mắt.

Light sensitivity, blurry or double vision, inflammation, or reduced eye movement//Nhạy cảm với ánh sáng, mắt mờ hay nhìn 1 thấy 2, viêm, hay giảm chuyển động.

Protruding eyeballs//Mắt lồi.

NÓI THÊM: Theo một thông tin, bịnh này khiến bịnh nhân mệt mỏi, thường xuyên cảm thấy lạnh, và bị bón

III/ When to see a doctor//Khi nào nên gặp bác sĩ.

If you experience unexplained weight loss, a rapid heartbeat, unusual sweating, swelling at the base of your neck or other signs and symptoms associated with hyperthyroidism, see your doctor//Nếu bạn bị sụt cân ko thể giải thích, tim đập nhanh, đổ mồ hôi ko bình thường, bướu cổ hay các dấu hiệu và triệu chứng liên quan đến bịnh giáp cường, hảy gặp bác sĩ. It's important to completely describe the changes you've observed, because many signs and symptoms of hyperthyroidism may be associated with a number of other conditions//Rất quan trọng khi mô tả đầy đủ những thay đổi mà bạn quan sát, vì nhiều triệu chứng của bịnh này có liên quan đến các bịnh khác.

If you've been treated for hyperthyroidism or you currently are being treated, see your doctor regularly as advised so that he or she can monitor your condition//Nếu bạn đã đc trị bịnh cường giáp hay bạn đang chữa trị, nên gặp bác sĩ đều đặn như chỉ dẫn để họ theo dỏi bịnh của bạn.

=========

More Information//Thông tin thêm

Thyroid disease: Can it affect a person's mood//Bịnh tuyến giáp: Nó có thể ảnh hưởng đến tánh tình của bạn?

Dịch từ: Hyperthyroidism - Symptoms and causes - Mayo Clinic

No comments:

Post a Comment