Monday, November 1, 2021

 NGÔ = 537 = 15 = 6

ĐÌNH = 4155 = 15 = 6

LỆ = 35 = 8

QUYÊN = 16155 = 18 = 9

Cộng lại: 6689 = 29 = RẤT XẤU.

NGÔ ĐÌNH LỆ 

THỦY = 4561 = 16 = 7

Cộng lại: 6687 =

No comments:

Post a Comment