Monday, September 6, 2021

 Chu Ngọc Anh (sinh 17 tháng 6 năm 1965) là một Tiến sĩ và chính khách Việt Nam. Ông hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

CHU = 356 = 14 = 5

NGỌC = 5373 = 18 = 9

ANH = 155 = 11 = giữ nguyên.

Cộng lại: 5 9 11 = 25. 

HÀ = 51 = 6

NỘI = 571 = 13 = 4.

Cộng lại: 6 + 4 = 10 = BÁNH XE ĐỊNH MẠNG.

No comments:

Post a Comment