Wednesday, August 4, 2021

Nghĩ ra một chủ nghĩa bao giờ cũng là các bậc thiên

tài. Thực hiện cái chủ nghĩa đó bao giờ cũng là những

người cuồng tín và hưởng thành quả của chủ nghĩa

đó thì bao giờ cũng là bọn lưu manh. -- Vô danh .

Nguồn: Trích từ sách "Lời Ai Điếu" của Lê phú Khải.

No comments:

Post a Comment