Sunday, July 25, 2021

 Không nơi nào cất dấu của cải tốt nhứt bằng cái đầu của bạn

Do đầu tư rất mạnh và rất sớm vào ngoại ngữ và KHKT từ thuở nhỏ nên tôi đã có địa vị như hôm nay. Của cải vật chất có thể bị trộm, cướp, tịch thu, v.v... nhưng kiến thức thì ko thể bị như vậy. Chưa kể, vì mãi lo thu vén của cải, cạnh tranh nghề nghiệp, bạn có thể gặp thái độ sau đây từ ĐỒNG NGHIỆP, BẠN HÀNG: nếu bạn ăn nên làm ra thì họ ghen ghét, nếu bạn làm ăn thất bại thì họ sẽ coi thường, khinh rẻ bạn.
H 1: chụp tại nhà ở VN đầu TN 1990 với một người Pháp, từng là giáo viên của Professeurs Sans Frontières ở đảo Galang, Indonesia - dạy Pháp văn cho thuyền nhân VN (sẽ định cư các nước nói tiếng Pháp như Canada, Pháp, v.v...) .
H 2: chụp tại Mỹ khoảng năm 1998 khi dạy Toán và Anh văn cho HS ở VN mới qua.

No comments:

Post a Comment