Thursday, July 8, 2021

 HOÀNG = 57153 = 21 = 3

THỊ = 451 = 10 = 1

NGỌC = 5373 = 18 = 9

BÍCH = 2135 = 11 = giữ nguyên.

Cộng lại: 3 1 9 11 = 24 = cực kỳ may mắn.

No comments:

Post a Comment