Monday, March 8, 2021

 "Revocation Certificate for this site is not available . . . " --- Một bạn vừa gặp câu này và nhờ tôi giải đáp . Tôi đặt câu hỏi và thấy 1 giải đáp sau trên mạng :

---

Tôi đã gặp vấn đề này , nó đã khiến tôi muốn khùng ! Tôi đã giải quyết và gửi giải pháp đến gđ và các bạn tôi . (I have had this problem, it drove me nuts ! I solved it and sent the solution on to my family and friends) .

Bạn có thấy câu "Revocation Certificate for this site is not available" và bạn phải chọn 'yes' , 'no' 'view certificate' ???? (Are any of you getting, "Revocation Certificate for this site is not available" and then you have to tick 'yes', 'no' 'view certificate' ???)

Nó khiến mọi thứ chậm như rùa và làm bạn bực mình đặc biệt nếu bạn dùng 1 địa chỉ mạng (website) thường xuyên và bạn biết rằng nó an toàn. (It slows everything down to a crawl and is annoying especially if you use a site regularly and you know it's safe) .

Đây là cách làm: Chọn 'Start' , 'Control Panel' , "Internet Options' , di chuyển từ 'General' tới 'Advanced' và kéo xuống tới khi bạn thấy một ổ khóa màu vàng ở phần 'Security' . BỎ CHỌN (untick) 'Check For Publisher's Revocation' , kế đó chọn 'Apply" và 'OK' . (Here's what you do: 'start' 'control panel' 'internet options' move from 'general' to 'advanced' scroll down and down and down until you see a gold-coloured lock in the 'security' section. UNTICK 'Check For Publisher's Revocation' then click 'Apply' and OK)

Nó hửu hiệu đối với tôi ở trang mạng này và cũng nhanh hơn ở trang mạng của các nhật báo . (It's worked for me here and it's so much quicker on newspaper sites) .


No comments:

Post a Comment