Tuesday, February 2, 2021

Các hình đầu: lính Mỹ phát quà Giáng Sinh, do họ làm lấy, tặng cho cô nhi viện Vĩnh Long. Từ hình 5 trở đi: công nhân VN xây dựng phi trường quân sự Vĩnh Long.
No comments:

Post a Comment