Tuesday, February 2, 2021

 Mặt cắt (cross section) các đường lộ do công binh Mỹ và VNCH làm tại vùng 4 chiến thuật .

Phần màu vàng lạt : nền đường cũ , có trước khi sửa chữa .

Phần bên trên là đá hay nhựa đường (asphalt) có hình thang với đáy nhỏ rộng 17 m gồm lòng đường 7 mét và hai lề đường mỗi bên 5 m .

Họ tính đường lộ làm theo kiểu này chỉ phải sửa chữa sau hai mươi năm sử dụng .


http://webdoc.sub.gwdg.de/ebook/p/2005/CMH_2/www.army.mil/cmh-pg/books/vietnam/basedev/chapter8.htm?fbclid=IwAR0kZa64tNVkKT-UJ_o0vM6KH8wCtEG4QM0sRX3xmy47YzU7ouMrpXqcjR0#ch1

No comments:

Post a Comment