Sunday, November 15, 2020

 SÂN KHẤU PHỤ Ở CĂN CỨ HỎA LỰC (CCHL) AIRBORNE





                



          

                    

                                 

                            BẢN ĐỒ GỐC TỪ SÁCH HAMBURGER HILL CỦA ZAFFIRI 




No comments:

Post a Comment