Tuesday, September 22, 2020

 Người quân tử có ba điều phải nghĩ:

1 / Lúc nhỏ nếu không học, đến lúc lớn ngu dốt, không làm được việc gì. 2 / Lúc giàu mà không biết bố thí, đến lúc khốn cùng chẳng ai cứu giúp. 3/ Lúc già, nếu không đem những điều mình biết để dạy kẻ khác, lúc chết chẳng ai thương tiếc. -- Khổng Tử.

No comments:

Post a Comment