Wednesday, August 26, 2020

LỜI KHUYÊN CỦA PHẬT
- Ta chỉ biết con người thật của ai đó khi họ có quyền lực trong tay -- Platon .
Người Tây Phương sở dĩ tiến bộ về KHKT và ít bị cai trị bởi chính quyền ĐỘC TÀI và THAM NHŨNG vì họ HOÀI NGHI MỌI THỨ. Họ đòi hỏi phải tự mình chọn người thay mặt mình để lo việc nước, họ không thích để KẺ KHÁC SUY NGHĨ HỘ MÌNH, làm TT có giỏi đi nữa thì cũng xuống (step down) sau hai nhiệm kỳ, v.v... Ngay từ thuở nhỏ, trẻ con đã học tính TỰ LÂP, do vậy đủ 18 t là nó bay đi như CHIM , không có chuyện CON VUA LÀM VUA như VN , v.v...

Cách đây mấy năm, nhân đọc một sách chỉ cách dùng Thiền để trị ung thư, nay tôi trích ra một đoạn - mà tôi thích nhứt để nói lên tinh thần HOÀI NGHI và cũng DÂN CHỦ đã có từ xưa trong đạo Phật.-- Tài .

"KHÔNG tin tưởng vào bất cứ điều gì chỉ vì bạn nghe nói tới điều đó (you have heard it) .
Không tin tưởng vào bất cứ điều gì chỉ vì điều ấy được nói (it is spoken), hay đồn đại (rumoured) bởi nhiều người.
Không tin tưởng vào bất cứ điều gì bởi vì điều đó được viết trong các sách của tôn giáo của bạn (found written in your religious books).
Không tin tưởng vào bất cứ điều gì đơn thuần (merely) vì được nói bởi các sư phụ (teachers) hay huynh trưởng (elders) của bạn.
Không tin tưởng vào những truyền thống (tradition) bởi vì những truyền thống này đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ (have been handed out for many generations).
Nhưng chỉ sau khi quan sát và phân tích, khi bạn thấy bất cứ điều gì hợp với lẽ phải (reason) và điều này dẫn tới (conductive) điều tốt (the good) và ích lợi (benefit) cho mọi người (of all and all/everyone), khi ấy bạn hảy chấp nhận và sống với điều đó (accept and live up to it)".
Nguồn: quyển Mindfulness-Based Cancer Recovery của Linda Carlson, Ph.D., R. Psych và Michael Speca, Psy.D., R. Psych. Lời mở đầu của Zindel Segal, Ph.D. Sách dày 187 trang. Xuất bản năm 2010 bởi Nhà xuất bản New Harbinger Publications, Inc.
Nhận xét: dù Phật sống cách đây trên dưới 2.500 năm (563 - 483 trước công nguyên) nhưng tư tưởng trên đây của ngài rất hợp với tinh thần khoa học ngày nay.

No comments:

Post a Comment