Saturday, August 22, 2020

Bản đồ các vị trí đóng quân của sư đoàn TQLC và SĐ 3 BB VNCH , trước khi quân CSBV mở đợt tấn công vào mùa hè 1972 , dựa theo bản đồ qs Mỹ . Các đường màu đỏ là quốc lộ , hay hương lộ . BTL SĐ 3 BB đặt tại Ái Tử , sau khi Ái Tử mất , BTL dời vào cổ thành Quảng Trị .

No comments:

Post a Comment