Thursday, June 4, 2020

Thủ tục để mở 1 TK ngân hàng dành cho ng không phải là thường trú nhân (resident) hay có thẻ xanh (green-card holder) Mỹ .
"A/ Individual Non Business Requirements (Đòi hỏi dành cho cá nhân ko kinh doanh) :
- Name (tên)
- Date and place of birth (ngày và nơi sanh)
- Residence address and mailing address if different (PO Box alone will not be acceptable) (địa chỉ cư trú và địa chỉ thư tín nếu khác , hộp thơ PO Box ko giá trị) .
- If the individual is a U.S. person, the individual’s social security number (Nếu cá nhân này là 1 người Mỹ , chỉ cần số an sinh) . IF the individual is a NON-U.S. PERSON all of the following that the individual possesses (minimum of one required) (Nếu cá nhân này ko phải người Mỹ , y chỉ cần có 1 trong các thứ sau đây) : 1/ a U.S. taxpayer identification number (số ID của người đóng thuế Mỹ) ; 2/ a passport number and country of issuance’ and alien identification card number (số hộ chiếu và nước cấp phát hộ chiếu và số CMND của người nước ngoài) ; 3/ number and country of issuance of any other government-issued document evidencing nationality or residence and bearing a photograph or similar safeguard (số và nước cấp phát của bất cứ giấy tờ khác do CP cấp phát chứng tỏ quốc tịch và nơi cư trú và mang 1 ảnh hay tương tự) .
- Official issued identification number (e.g. Social Security Number, Employee Identification Number or Individual Taxpayer Identification Number) (Số ID được cấp phát chính thức , ví dụ số An Sinh , số thẻ đang đi làm hảng xưởng hay số ID khai thuế)
- Current Drivers License (photograph required) (bằng lái xe , phải có hình) .
- Current Armed Forces Identification (photograph required) (Thẻ chứng minh quân nhân có hình)
- Valid Passport (photograph required) (Hộ chiếu giá trị , có hình) .
- Current Alien Identification (current photograph required) (CMND mới nhứt của người nước ngoài) .
- Valid Social Security Number (số An Sinh giá trị)
- Valid Employee Identification Number (thẻ ID nhân viên giá trị)
Each bank will have its own policies and procedures drafted to comply with the requirements above (Mỗi ngân hàng sẽ có chánh sách và thủ tục riêng được thiết kế để tuân thủ với đòi hỏi trên) . Most institutions choose to draft policies and procedures more strenuous than those required by law (Phần lớn các định chế chọn thiết kế các chính sách và thủ tục khó khăn hơn các chính sách và thủ tục đòi hỏi bởi luật) .
B/ The following is examples of additional information that might be required (Sau đây là các ví dụ về thông tin thêm có thể được yêu cầu cung cấp):
- Secondary ID (photograph not required Credit or Debit Card)
Proof of Address (Title, Lease, or Utility Bill) (Thẻ tín dụng hay ghi nợ ko cần có hình , bằng chứng về địa chỉ như giấy chủ quyền , giấy thuê nhà hay hóa đơn điện/nước/điện thoại) .
- Account Opening Process be done in person and originals of documentation be viewed (Quá trình mở TK của người nộp đơn và bản chánh của các giấy tờ này sẽ được nhân viên ngân hàng xem)
- If the account owner is a non-U.S person without a U.S. ITIN then an IRS Form W8-BEN will be required (Nếu người chủ TK ko phải là dân Mỹ (và lại ko có mã số ITIN*) thì họ cần có mẫu IRS Form W8-BEN) .
* Mã số ITIN là số để xử lý thuế do sở thuế cấp . Mã số này được cấp cho ai cần số khai thuế , nhưng họ ko có , và họ ko đủ điều kiện để có số an sinh .

No comments:

Post a Comment