Sunday, April 5, 2020

MÁY TÍNH KHÔNG KHỞI ĐỘNG DO NHIỂM VIRUS .
Có lần , máy tính bạn tôi ko thể khởi động . Tôi cho chạy đĩa Trinity Rescue Kit (TRK) trong gần BA GIỜ ; nó lần lượt quét từng file/tệp tin ; kết quả : có 7 file/tệp tin nhiễm virus .
Trên màn hình xuất hiện hàng chữ :
"Copying infected files to /sda2/TRK-INFECTED/infected sda2.tar.gz , you will be prompted afterwards for delection .
Would you like to delete all infected files at once ?
Warning ! Some viruses infect system-critical files and may prevent your system from booting if you move these files into quarantine . Clamax can only detecte viruses , but not clean files internally .
You can restore your files afterwards from the quarantine archives in folder TRK-INFECTED . This will put back every file including viruses to its original location .
("y" or "l" to list them first or "q" to quit ? ) ."
Tôi đã chọn y (yes) và đĩa TRK lại scan lần nữa đĩa cứng thứ 1 và 2 của máy . Máy đã scan đĩa cứng thứ 1 và cho biết ko có virus ; đang Scan đĩa cứng thứ hai thì ông l/lạc với con thì nó nói sẽ cài lại HĐH cho máy ; vì vậy tôi lấy đĩa TRK ra .
NHẬN XÉT : Do máy bị nhiễm virus nên ko khởi động được . Chỉ còn cách xóa sạch đĩa cứng và cài lại HĐH mới ; như vậy tài liệu và hình ảnh trong các đĩa cứng sẽ bị xóa .
Như software Clamax đã nói , nó chỉ phát hiện virus chứ ko làm sạch các tệp tin bên trong máy .

No comments:

Post a Comment