Tuesday, March 3, 2020

"Cuộc đời sắc sắc không không
trăm năm còn lại tấm lòng từ bi".
Cuộc đời này, sống và chết, còn 

hay mất, xảy ra như trở bàn tay
Cái còn lại là tấm lòng từ bi. Do 
đó chúng ta nên đối xử với nhau
tử tế, bằng tình thương  chân
thật trong mùa dịch bịnh này.

No comments:

Post a Comment