Saturday, February 29, 2020

Cũng trong tinh thần đó , tôi nghĩ rằng người dân cũng phải biết chút đỉnh LUẬT (như các bài viết mới đây của tôi) để BẢO VỆ mình để chống lại LẠM QUYỀN (một thứ virus) từ chính quyền

No comments:

Post a Comment