Thursday, February 27, 2020


"Bạn thường trở nên buồn rầu bứt rứt/ái ngại khi người  khác không có được những tiêu chuẩn như bạn". (You often become moody* and  brood** when others fail to live up to your standards) -- Trích phần tánh tình của người sanh ngày 16, như tôi, trong quyển Helping Yourself With Numerology, trang 86.
Tôi có nhiều tật xấu nhưng có đặc tính dưới đây mà rất ít người có; thế giới này, đa  số  người ta sống ích  kỷ vì  chỉ  chăm lo hạnh phúc cho bản  thân hay gia đình mà thôi; nếu số người có tánh như     tôi    chiếm    đa    số,   thế   giới  này  sẽ  là  Thiên Đàng
* Moody:   buồn  rầu    (sad,  unhappy,  sorrowful,  depressed).

** Brood:  có hai nghĩa: a/ Nghĩ  xâu  xa về điều gì khiến họ ko vui (think deeply about something that makes one unhappy). b/ (Chim) ấp trứng (of a bird sit on eggs to hatch them).

No comments:

Post a Comment