Monday, November 18, 2019
Một nữ SV tham gia biểu tình ở ĐH bách khoa 
Hong Kong bị cảnh sát lôi đi xền xệt sau khi cảnh
sát tấn công vào trường.

No comments:

Post a Comment