Sunday, October 13, 2019

Muốn dịch một bài tiếng Anh ra Việt - theo kiểu mì ăn liền.
Nhấp phải > Options > Change language > Vietnamese > Translate.
Bạn thử áp dụng vào bài này , đã đăng trên CNN
CNN.COM
Julianne Hough is mourning the death of her beloved dogs, Lexi and Harley.

No comments:

Post a Comment