Sunday, October 6, 2019

1/ Nếu ngày sanh của bạn là ngày 16 của bất cứ tháng nào, bạn là kẻ cầu toàn (if your birthday is the sixteenth day of any month, you are a perfectionist).          
2/Bạn thường trở nên buồn rầu và ủ rũ khi những kẻ khác ko đạt được những tiêu chuẩn của bạn (you often became moody and brood when others fail to live up to your standards).
3/ Bạn thường rất tâm linh và nên theo các linh cảm (you are very psychic and should follow your hunches) .
4/ Các giấc mơ của bạn thường có tính tiên tri về ý nghĩa (Your dreams are often prophetic in meaning).
Nhận xét: Cũng vì đặc tính thứ hai mà tôi được nhiều ng thương nhưng cũng lắm kẻ ghét .
Vì tôi luôn mong muốn mọi ng có được những tiêu chuẩn (có thể hơi cao, đối với một số người), như luôn luôn học hỏi, trao dồi đạo đức, v.v...
TT Lý Quang Diệu có ngày sanh 16 (như tôi), TT Abraham Lincoln có tên bằng số 16.

No comments:

Post a Comment