Wednesday, September 25, 2019

Nguyễn Chánh Tín (sinh ngày 29/11/1952) là con út trong gia đình có năm người con, cha là Nguyễn Chánh Minh (võ sĩ nổi tiếng dưới thời vua Bảo Đại, chuyên đi trừ gian diệt bạo, sau là đệ tử của một tướng trong quân đội Tôn Trung Sơn lưu lạc sang Việt Nam), mẹ là Lưu Ngọc Lan, một hoa khôi của vùng Bạc Liêu - Cà Mau.
Những người cháu của ông gồm có Charlie Nguyễn, Tawny Trúc Nguyễn, Johnny Trí Nguyễn, Vân Sơn và Nguyễn Dương.
NGUYỄN = 5 3 6 1 5 5 = 25 = 7
CHÁNH = 3 5 1 5 5 = 19 = 10 = 1
TÍN = 4 1 5 = 10 = 1
Cộng lại : 25 10 10 = 45 = 27

No comments:

Post a Comment