Thursday, March 28, 2019

Cài đặt lại Windows 10 nhưng vẫn giữ các tệp tin cá nhân
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1822992657714552&set=pcb.1822981771048974&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAcbBSzBk3jq_FlEBCwEjtQDgBAvnxxXqtTDKMGZBS0Vevvghu0ciAdLt9a63V6FRpGnA9Nvo8cCFps

No comments:

Post a Comment