Thursday, March 28, 2019

Bỏ các tính năng ko cần thiết trên windows 10 , giúp máy chạy nhanh hơn .
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1823621520984999&set=pcb.1823080381039113&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARD4a5FrDeGahtIslXwxgB962cpN-pltwW_baJAQ69A075KsRkPa2W2Wddn1wa7cjlvyt5NEugINXSd3

No comments:

Post a Comment