Thursday, November 29, 2018

Ai phải hòa giải hòa hợp : kẻ cướp hay nạn nhân ?
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2865552013458606&set=pcb.2864448086902332&type=3&__tn__=HH-R-R&eid=ARC7umz_dYGBaCgxDB2Lv1zSU-L3IRVp4nba0JDRAlNq8UxHBGt_64-Y_yg5NEE7o1g5aU2egsNMlBUR

No comments:

Post a Comment