Tuesday, September 25, 2018

Coi chừng bị lừa đảo điện thoại khi bạn gọi lại các số lạ - có vẻ giống các số từ các mã vùng tại Mỹ .

The Federal Trade Commission is warning of a phone scam that tricks people into making expensive calls (Ủy ban Thương mại Liên bang đang báo động về 1 lừa đảo điện thoại khiến bạn phải trả tiền cho các cuộc gọi đắc tiền) . 
It’s being called the “one ring” area code phone scam (Nó được gọi là lừa đảo điện thoại mã số vùng "rung chuông 1 lần") . In the scam, scammers will call your cell phone (Trong lừa đảo này , kẻ lừa đảo sẽ gọi số phone di động của bạn) but let it ring just once so that it leaves the appearance that (nhưng nó để chuông rung một lần để tạo cảm tưởng rằng) you may have a missed call, according to the Federal Trade Commission’s warning (bạn có thể có một cuộc gọi nhở , theo cảnh báo của Ủy ban Thương mại Liên bang) .
Once the customer calls back the missed number, they are hit with a per-minute charge at an international rate (Một khi bạn gọi lại số phone gọi nhở , bạn sẽ bị tính giá quốc tế cho mỗi phút gọi) . The calls are from phone numbers that look as if they are regular domestic digits from an area code within the U.S., (Những cuộc gọi này từ những số phone có vẻ giống như các số gọi từ một mã vùng trong nước Mỹ) but really they are premium international lines, according to the FTC (nhưng thực sự là những số gọi quốc tế , theo Ủy ban này) . 
Calls made to such numbers can cost more than $20 for just the first minute, Inc. reports (Những cuộc gọi tới những số này có thể bị tính tiền hơn $20 cho phút đầu tiên) .
There are common nine area codes that users should be on the lookout for, the FTC says, including: 268, 284, 473, 664, 649, 767, 809, 829 and 876 (Sau đây là chín mã vùng mà bạn cần để ý , theo Ủy ban , bao gồm : 268 , 284 , 473 , 664 , 649 . 767 , 809 , 829 và 876.
Experts suggest that if you miss a call, and don't recognize the number, do not call the number back/Các chuyên gia khuyến cáo rằng nếu bạn có 1 gọi nhở , và ko nhận dạng số này , thì ko nên gọi lại số đó) . 

Dịch từ
https://www.nbcchicago.com/news/local/New-Phone-Scam-Uses-Missed-Calls-From-These-Area-Codes-416596513.html
https://www.consumer.ftc.gov/blog/2014/02/one-ring-cell-phone-scam-can-ding-your-wallet?page=1

NÓI THÊM : Hôm qua 24/9 , lúc 11 g sáng , tôi nhận được 1 cuộc gọi có số + 40 850 289 31 từ Romania , kéo dài 14 giây . Tôi vừa báo cáo với công ty phone của tôi . 

No comments:

Post a Comment