Friday, June 8, 2018

Trại Dak Pek , phía bắc Kontum 80 km .


Chiếc C-7 Caribou rơi tại trại này 


No comments:

Post a Comment