Wednesday, May 9, 2018

Sáu năm ở lính - Pleime , 33 ngày đêm trấn giữ
1/ https://www.youtube.com/watch?v=5WNUsuFtoTo
2/ https://hoiquanphidung.com/showthread.php?8072-H%E1%BB%93i-K%C3%BD-S%C3%A1u-N%C4%83m-L%C3%ADnh

No comments:

Post a Comment