Tuesday, February 13, 2018

Sống tủi làm chi đứng chật trời
Sống nhìn thế giới hổ chăng ai 
Sống làm nô lệ cho người khiến
Sống chịu ngu si để chúng cười 
Sống tưởng công danh không tưởng nước
Sống lo phú quý chẳng lo đời
Sống mà như thế đừng nên sống
Sống tủi làm chi đứng chật trời

No comments:

Post a Comment