Thursday, January 11, 2018

Tôi sẵn sàng bắn bỏ những kẻ nào tham nhũng , 
dù chỉ một xu . Tôi sẵn sàng chết vì đất nước này -- 
Tổng Thống Phác Chính Hy , người đã biến Hàn 
Quốc thành cường quốc thế giới .

                       
 

No comments:

Post a Comment