Saturday, December 16, 2017

Một cầu thang làm bằng thủy tinh trong suốt (transparent glass) đang gây phiền toái cho phụ nữ khi họ phải đến tòa án  quận hạt Franklin , bang Ohio .

Sau đây là  link :
http://cnn.com/video/?/video/us/2011/06/09/oh.glass.staircase.wbns
For years, women across America have dealt with glass ceilings. But now, women in Ohio have a new problem - glass floors. Trong nhiều năm , phụ nữ khắp nước Mỹ đã phải đối phó với trần nhà thủy tinh . Nhưng nay , phụ nữ tại bang Ohio có 1 vấn đề mới - sàn nhà bằng thủy tinh .
A $105 million courthouse opened in Franklin county, Ohio, on Monday, but the builders seemed to have forgotten one thing - the bottom of the stairs, reports affiliate 10TV. the staircase is made of glass.
Dress wearers need to avoid taking the stairs, according to Franklin county judge Julie Lynch, who wears dresses under her robes almost every day. Một tòa án trị giá 195 triệu đô vừa khánh thành ngày thứ hai ở quận Franklin , bang Ohio , nhưng các nhà xây dựng quên 1 điều - sàn của cầu thang , theo đài 10TV . Cầu thang này làm bằng thủy tinh . Những người mặc váy cần tránh xử dụng cầu thang này , theo nữ chánh án Julie Lynch , người mặc váy (dress) bên dưới áo choàng (robe) gần như mỗi ngày .
"I wear dresses because that's my personal choice," Lynch told 10TV . "When you stand under the stairwell, you can see right up through them.” "Tôi mặc váy bởi vì đó là lựa chọn cá nhân của tôi , " bà Lynch nói với đài 10TV . "Khi bạn đứng bên dưới cầu thang , bạn có thể thấy nhửng gì bên trên cầu thang."
She speculates that men, who didn’t take half the population into account, designed the stairs.
Attorney Lori Johnson was startled by the transparent stairs. She worries not only about stares, but also how many cell phones have cameras attached. Bà phỏng đoán (speculate) rằng các ông , chưa chiếm phân nữa dân số nhân loại , đã thiết kế cầu thang này . Nữ luật sư Lori Johnson đã giật mình/hoảng hốt (startle) vì cầu thang trong suốt này . Bà lo lắng (worry) rằng không chỉ có những cái nhìn chòng chọc (stare) , mà cũng có rất nhiều điện thoại di động có gắn camera .
“The next thing you know, you’re on the internet,” Johnson said, according to 10TV. “It sounds like a lawsuit in the making.”"Bạn biết đấy , điều kế tiếp là bạn sẽ xuất hiện trên internet , "bà Johnson nói , theo đài 10TV . "Nó báo hiệu/cảnh báo (sound) rằng sẽ có kiện tụng . "
While security guards warn women about taking the stairs, it seems most are just hoping people will be mature about the situation. Trong khi nhân viên an ninh cảnh báo phụ nữ khi dùng cầu thang , hình như/có vẻ (it seems)  phần lớn mọi người đều hy vọng rằng mọi người sẽ chín chắn/trưởng thành (mature) trong tình huống (situation) này .
"They hope people will be mature? that's not a solution," Lynch said to 10TV. "If we had mature people that didn't violate the law, we wouldn't have this building." "Họ hy vọng mọi người sẽ chín chắn ? đấy ko phải là giải pháp , " bà Lynch nói với đài 10TV . "Nếu chúng ta có những người chín chắn ko vi phạm luật pháp , chúng ta đã ko có tòa nhà này . "

No comments:

Post a Comment