Tuesday, December 19, 2017

LỜI KHUYÊN NHÀ CẦM QUYỀN VIỆT NAM
của Horace , nhà thơ thời đế quốc La Mã .
1/ Culpam poena premit comes (đi sau tội 
ác là sự trừng phạt).
2/ Est modus in rebus (chừng mực trong mọi
 thứ).
3/ Omnem crede diem tibi diluxisse supremum
 (hãy nhớ rằng ngày nào cũng đều có thể là 
ngày cuối cùng của người).
4/ Carpe diem quam minimum credula postero 
(nắm bắt khoảnh khắc, chớ tin vào ngày mai)
// Seize the day , put no trust in tomorrow .
 Quá đúng : ko ai quả quyết là ngày mai cũng 
như hôm nay , trừ phi là Khỗng Minh Gia Cát .

No comments:

Post a Comment