Monday, November 13, 2017

PISS ON : ý nghĩa của động từ này .
Ngoài nghĩa đen là urinate (đi tiểu) , động từ này còn có các nghĩa BÓNG sau . 

No comments:

Post a Comment