Thursday, November 2, 2017

GHÉT CỦA NÀO TRỜI CHO CỦA NẤY ! 
Chuyễn ngử từ nguồn : Why Vietnam loves and hates China by Andrew Forbes ở :
http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/ID26Ae02.html
"Năm 1946 , 1700 năm sau tuyên ngôn cũa Bà Triệu , một nhà ái quốc vĩ đại khác cũa VN , HCM , đã cảnh báo các đồng chí cũa ông bằng lời lẽ mạnh mẽ , để chống lại việc dùng lực lượng Quốc Dân Đảng đến từ TQ vào miền Bắc làm trái đệm chống lại sự trở lại cũa người Pháp :
Các ông điên à ! Các ông ko biết điều gì xảy ra khi người TQ ở lại ? Các ông ko thuộc lịch sữ à ?
Lần cuối cùng mà người TQ đến đây , họ đã ở lại 1000 năm . Người Pháp là người nước ngoài . Họ đang yếu .Chủ nghĩa thực dân đang giẩy chết . Người da trắng đã kết thúc ở Á châu . Nhưng nếu người TQ ở lại bây giờ , họ sẽ ko bao giờ ra đi . Đối với tôi , thà hữi/ngữi (sniff) cứt Pháp trong 5 năm còn hơn ăn (eat) cứt Tàu trong cuộc đời còn lại cũa tôi ."
NHẬN XÉT : Đúng là ghét của nào trời cho của ấy !
(In 1946, 1,700 years after Lady Triu's declaration, another great Vietnamese patriot, Ho Chi Minh, warned his Viet Minh colleagues in forceful terms against using Chinese Nationalist troops in the north as a buffer against the return of the French: "You fools! Don't you realize what it means if the Chinese remain? Don't you remember your history?
"The last time the Chinese came, they stayed a thousand years. The French are foreigners. They are weak. Colonialism is dying. The white man is finished in Asia. But if the Chinese stay now, they will never go. As for me, I prefer to sniff French shit for five years than to eat Chinese shit for the rest of my life.")

No comments:

Post a Comment