Saturday, July 8, 2017

Bạn ko cần biết mọi thứ : điều cần thiết là bạn biết cách đặt câu hỏi trên mạng (bằng tiếng Anh) và tìm câu trả lời thích hợp nhứt với câu hỏi và áp dụng vào khó khăn bạn đang gặp .
Do vậy , thầy của tôi trên khắp thế giới . Sở dỉ tôi có được kiến thức về vi tính là nhờ áp dụng phương pháp này .
Hôm qua , một bạn hỏi tôi : 'đã nhiều lần tìm cách xóa Microsoft Office 2003 mà ko được dù đã vào Programs and Features và My Computer > Program Files' . Tôi vào mạng đặt câu hỏi : can't delete stubborn software . Có nhiều câu trả lời nhưng tôi thấy câu này thích hợp nhứt vì do Microsoft viết .
https://support.microsoft.com/en-us/help/17588/fix-problems-that-block-programs-from-being-installed-or-removed

No comments:

Post a Comment