Thursday, July 27, 2017

"Bầu cử đông đảo làm nổ tung 1 huyền thoại của VC (Huge Vote Explodes a Vietcong Myth) Dân chúng miền Nam đi bầu đông đảo dù CS đe dọa" (báo Life ngày 23.9.1966)Không biết khi nào 1 sự kiện trọng đại như vầy lại xảy ra ? 

No comments:

Post a Comment