Thursday, March 16, 2017

Người quân tử có ba điều phải nghĩ:
- Lúc nhỏ nếu không học, đến lúc 
lớn ngu dốt, không làm được việc gì. 
- Lúc giàu mà không biết bố thí, 
đến lúc khốn cùng chẳng ai cứu giúp. 
- Lúc già, nếu không đem những điều
 mình biết để dạy kẻ khác, lúc chết 
chẳng ai thương tiếc -- Khổng Tử.

No comments:

Post a Comment