Thursday, March 16, 2017

Người quân tử có ba điều phải nghĩ :
- Lúc nhỏ nếu không học , đến lúc 
lớn ngu dốt , không làm được việc gì . 
- Lúc giàu mà không biết bố thí , 
đến lúc khốn cùng chẵng ai cứu giúp . 
- Lúc già , nếu không đem những điều
 mình biết để dạy kẻ khác , lúc chết 
chẵng ai thương tiếc .-- Khỗng Tử .

No comments:

Post a Comment