Friday, February 3, 2017

DÙNG CHỨC NĂNG SHARE ĐẾN 1 VÀI BẠN BÈ MÀ VẪN GIỬ ĐƯỢC SỰ RIÊNG TƯ CỦA HỌ .
TRƯỚC NHỨT BẠN NHẤP SHARE VÀ CHỌN SEND AS MESSAGE .

HÌNH TRÊN HIỆN RA .

BẠN CHỌN SĨ PHAN .

BẠN VIẾT VÀI CHỮ . 

BẠN NHẤP SEND . 

No comments:

Post a Comment