Tuesday, October 18, 2016

Trong một trăm người Cambodia có đến 99 người ngu, một người khôn; trong một trăm người Việt Nam có đến 99 người khôn, chỉ có một người ngu. Nhưng cái may mắn của Cambodia là một người khôn đó là lãnh đạo 99 người ngu, và ở Việt Nam một người ngu đó lãnh đạo 99 người khôn”. -- Quốc Vương Norodom Sihanouk .
Nguồn : http://www.tintuchangngayonline.com/2016/10/ong-trong-ong-con-lu-cho-en-bao-gio.html

No comments:

Post a Comment