Sunday, August 24, 2014

F-35 : ĐỘNG CƠ CHÁNH , QUẠT NÂNG , ỐNG THOÁT SAU ĐỔI HƯỚNG ĐƯỢC , ỐNG THOÁT  BÊN HÔNG , V.V...

 F-35 : MAIN ENGINE , LIFT FAN , SWIVEL NOZZLE , ROLL POST , ETC , . . .
ĐỘNG CƠ CHÁNHĐỘNG CƠ CHÁNH

QUẠT NÂNG
ỐNG PHỤT HẬU CHUYỂN HƯỚNG ĐƯỢC .

CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA ỐNG PHỤT HẬU


No comments:

Post a Comment