Sunday, August 24, 2014

ẢNH PHANTOM VIEW HAY CUT-AWAY : NGƯỜI MỸ RẤT THÍCH HÌNH , ĐƯỢC VẼ THEO KIỂU NÀY .

RIÊNG NHỮNG ẢNH SAU KHÔNG PHẢI CUT-AWAY : MÀ NHÀ CHỐNG ĐỘNG ĐẤT HAY SÓNG THẦN .CÔNG TRÌNH NÀY ĐC GIẢI CỦA HỘI KTS MỸ .

No comments:

Post a Comment