Tuesday, July 29, 2014

LAM SƠN 719 , TRỰC THĂNG ĐƯỢC XỬ DỤNG   .
Theo báo LIFE số Mar 12 1971 , có 500 chiếc đã thực hiện 21.000 phi xuất trong 4 tuần đầu . Theo chánh thức , chỉ có 31 chiếc bị rơi trong 23 ngày tham chiến . Theo 1 ĐT Mỹ , chỉ trong 1 ngày của tuần qua có 31 TT rơi .


No comments:

Post a Comment